PetroManager w. 2018

Numer produktu: 001
Cena (netto): 0,00 zł
Ilość:
 

Inteligentne oprogramowanie zarządzające dystrybucją paliw.

100% Polska Marka, Polski Kapitał, Polska myśl techniczna !

Flagowy produkt
naszej firmy !

 

 

PetroManager - Najlepszy system kontroli paliw. Program powstał na bazie wielokrotnie nagradzanej wersji, z której zachowaliśmy wszystkie doceniane przez klientów funkcje, dodając szereg nowych. Głównie zwiększających bezpieczeństwo danych i wygodę obsługi, a także znacznie zwiększających możliwości rozliczania i analizy obrotu paliwem w firmie.

 

PetroManager jako innowacyjne rozwiązanie chmurowe, umożliwia zdalne zarządzanie każdą stacją paliw. Zarówno komercyjną gdzie dostarcza kompletny pakiet danych dla systemu kasowo-magazynowego i systemu kontrolno-pomiarowego, jak i stacją przyzakładową. Gdzie w połączeniu z Terminalem PetroMAT umożliwia bezobsługowe wydawanie paliw, dla taboru, przy użyciu identyfikatorów zbliżeniowych - kart, breloków lub opasek na wlew paliwa. W każdym przypadku System oferuje zdalną kontrolę i rozliczenie dostaw, aktualnych stanów i rozchodu paliw. Umożliwia przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji. System w sposób autonomiczny i ciągły steruje procesem wydawania paliw, dla własnego lub obcego taboru, eliminując konieczność angażowania pracowników stacji do tych czynności.

Jednym słowem, System pozwala precyzyjnie kontrolować i najlepiej zarządzać dystrybucją paliw w firmie. 

automat na stacji i rozliczanie paliw w chmurze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PetroManager to system zarządzania stacją paliw, który pozwala na:

1. Zautomatyzowanie pracy: od pojedynczego dystrybutora i jednej sondy pomiarowej do całej stacji paliw
2. Kontrolę i zarządzanie jedną lub siecią takich zautomatyzowanych stacji poprzez przeglądarkę internetową.

 

PetroManager jest oprogramowaniem oferowanym w modelu usługowym (SaaS - Software as a Service) lub standardowym. Działając w chmurze na serwerach www (dostawcy lub użytkownika) zarządza modułami lokalnymi (na poszczególnych stacjach paliw) np. terminale PetroMAT lub sterowniki dystrybutorów PetroManager SD. Dostęp do programu możliwy jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową działającą na komputerze stacjonarnym lub mobilnym (smartfon, tablet).

System wprowadza automatykę do 3 podstawowych procesów na stacji paliw: dostawy, wydania oraz monitoringu zbiorników. Z uwzględnieniem wszystkich parametrów paliwa, takich jak ilość, temperatura i gęstość. Informacje dotyczące tych procesów są automatycznie przesyłane do serwera internetowego, który gromadzi dane ze wszystkich stacji znajdujących się w sieci.

Użytkownik, logując się w Systemie poprzez stronę www, otrzymuje dostęp do zebranych informacji (w formie tabel, wykresów, wydruków, eksportu do Excela lub do programu zewnętrznego) umożliwia to administrowanie systemem jako całością, czyli siecią stacji paliw. Przy czym moduły lokalne są w pełni autonomiczne i zapewniają funkcjonowanie stacji paliw niezależnie od komunikacji z Serwerem.


 ekran logowania
Kierowca, chcąc zatankować pojazd na wewnętrznej stacji paliw, podjeżdża pod dystrybutor, loguje się, zbliżając kartę lub brelok do Terminala PetroMAT, wprowadza PIN i tankuje.

Terminal odpowiada za prawidłową realizację procesu wydawania paliwa i rejestrację wszystkich operacji tankowania dokonywanych za pośrednictwem Systemu PetroManager.


Działanie Terminala Sterującego w uproszczeniu podobne jest do działania bankomatu. Aby otrzymać paliwo trzeba użyć karty identyfikacyjnej oraz podać kod PIN. Można także użyć drugiej karty identyfikującej pojazd i wprowadzić stan licznika kilometrów lub motogodzin. Gdy system pozytywnie zweryfikuje te dane, zostaje odblokowany dystrybutor i kierowca ma dostęp do paliwa – dopiero teraz może zatankować pojazd lub maszynę. System cały czas kontroluje pracę dystrybutora paliw i w momencie zakończenia tankowania (odłożenia nalewaka) blokuje dystrybutor, aby nikt nieuprawniony nie wziął paliwa oraz rejestruje dane o tankowaniu.


Moduł lokalny prowadzi ciągłą kontrolę pracy dystrybutorów oraz stanu paliwa w zbiornikach magazynowych stacji, rejestrując zmiany ilości paliw ich temperatury oraz ewentualną obecność wody. System automatycznie wykrywa dostawy i określa ich wielkość (w temperaturze rzeczywistej i referencyjnej 15°C), a także wykrywa i sygnalizuje ewentualne rozszczelnienie się zbiornika (wycieki). A zebrane dane cyklicznie wysyłane są na Serwer.

Aplikacja webowa PetroManager nieprzerwanie pracuje na tzw. klastrze replikacyjnym, do którego dostęp możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do internetu.

 

automatyka stacji paliw 

Oprogramowanie pozwala administratorowi Systemu na dowolne ustalanie poziomu dostępu do danych dla wszystkich użytkowników.

 

PetroManager w sposób interaktywny komunikuje się z użytkownikiem, umożliwiając mu dostęp do danych przesyłanych z modułów lokalnych (czyli poszczególnych stacji paliw) oraz zarządzanie identyfikatorami, osobami/kierowcami, maszynami/pojazdami, lokalizacjami/stacjami paliw, dostępem do danych itp. - czyli pełną administrację.

 

PetroManager poprzez Terminal PetroMAT lub sterownik dystrybutorów PetroManager SD współpracuje z dystrybutorami większości producentów i może obsługiwać różne typy dystrybutorów na jednej stacji paliw. Współpracuje również z większością systemów pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku oraz ze wszystkimi przetwornikami poziomu z interfejsem analogowym np. 4-20 mA.

 

Podgląd statystyk odbiorców

statystyki odbiorców
 

Planowanie dostaw paliwa.

Dzięki połączeniu historycznych danych statystycznych z kontroli wydań z danymi dotyczącymi stanów paliwa w zbiorniku oraz prognozy zużycia na najbliższy okres, PetroManager korzystając z autorskiego algorytmu, ułatwia planowanie i podejmowanie decyzji o generowaniu zamówień do dostawcy paliw.

 

Natomiast prezentacja na mapie wszystkich lokalizacji pozwala precyzyjnie zaplanować optymalne trasy dla cysterny dostarczającej paliwo, co znacząco wspomaga system logistyczny.

 


Najważniejsze cechy Systemu:
  
 • konstrukcja sieciowa – wiele modułów lokalnych (automatów / stacji) komunikujących się z centralą,
 • wykorzystanie internetu jako platformy programowej oraz kanału transmisji danych,
 • zastosowanie baz lokalnych i bazy centralnej - automat wydaje paliwo i rejestruje dane nawet przy braku połączenia z internetem,
 • ilość obsługiwanych lokalizacji / stacji paliw / zbiorników – bez ograniczeń,
 • ilość obsługiwanych użytkowników – bez ograniczeń,
 • ilość obsługiwanych osób/kierowców, pojazdów i odbiorców – bez ograniczeń,
 • ilość rejestrowanych tankowań – bez ograniczeń,
 • możliwość przypisania więcej niż jednego rodzaju płynów do pojazdu np. ON + AdBlue,
 • przyjmowanie informacji dodatkowych od kierowcy - stan licznika km, mth, nr karty drogowej lub inne,
 • automatycznie udzielany dostęp do paliwa uprawnionym osobom, identyfikacja dwiema kartami + PIN,
 • zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem do paliwa i danych,
 • wielopoziomowy dostęp do programu zależny od uprawnień,
 • zastosowanie identyfikatorów zbliżeniowych RFID - karty, breloki, opaski na wlew paliwa,mobilne zarządzanie
 • podział tankujących kierowców ze względu na odbiorcę i miejsce wydawania paliwa, 
 • ciągły monitoring paliwa w zbiornikach magazynowych,
 • automatyczne wykrywanie i rejestracja dostaw z kompletnymi parametrami paliwa jak ilość, temperatura i gęstość,
 • rekoncyliacja, czyli automatyczne rozliczanie wydań paliwa w czasie dostawy,
 • obliczanie rozbieżności pomiędzy danymi z dokumentu dostawy, a faktycznie dostarczonym paliwem w litrach i procentach,
 • możliwość zabezpieczenia PIN-em użycia karty osoby/maszyny/odbiorcy,stabil
 • możliwości tankowania przy pomocy jednorazowych kodów awaryjnych (np. w razie zgubienia karty)
 • możliwość dodawania tankowań zewnętrznych,
 • możliwość wpisywania dostaw paliwa (bez sondy) i zdejmowanie stanu paliwa po tankowaniach,
 • powiadamianie pocztą e-mail lub SMS-em o zdefiniowanych alarmach
 • zabezpieczenie przed zejściem poniżej minimalnego poziomu w zbiorniku,
 • grupowanie kart wg różnych schematów
 • grupowanie odbiorców
 • dowolna zmiana układu tabel dla wydruków
 • filtrowanie zawartości tabeli wg własnych kryteriów
 • generowanie raportów do PDF lub CSV.
 • zapewnia natychmiastowy i w każdym miejscu dostęp do informacji o gospodarce paliwami poprzez:
- zbiorcze graficzne zobrazowanie stanu zapasów na poszczególnych stacjach paliw,
- wizualizacja lokalizacji stacji i stanów zbiorników na mapach Google,
- zbiorczą szybką informację o gospodarce paliwowej na poszczególnych stacjach,
- zestawienie wydań paliw za dowolny okres z podziałem na miejsce tankowania,
- rozliczenie kierowców za okres (od dnia do dnia) z podziałem na miejsce tankowania,
- rozliczenie pojazdów za okres (od dnia do dnia) z podziałem na miejsce tankowania,
- rozliczenie pojazdów (zużycia paliwa) wg normy emisji spalin
- rejestracja stanów paliwa w zbiornikach magazynowych,
- wydruk aktualnych stanów paliwa w zbiornikach magazynowych lub stanów za wybrany okres,
- rejestracja dostaw paliwa do zbiorników magazynowych,
- wydruk zarejestrowanych dostaw paliwa do zbiorników magazynowych za wybrany okres
- rejestracja stanów alarmowych,
- automatyczna rejestracja wydań paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C
- prowadzenie rozliczeń (bilans stacji paliw) w temperaturze referencyjnej 15°C
- eksport raportów do programu Excel
- eksport danych do programów zewnętrznych,
- konfigurowalny poziom zabezpieczenia dostępu do aplikacji (ustalanie siły hasła i okresu ważności)  
 

Klasą samą w sobie jest zaawansowany MODUŁ LIMITÓW, który dzieli się na:

 • limity stałe, które nie podlegają zużyciu (np. limit polegający na tym, że karta jest ważna w określone dni tygodnia) lub są odnawialne (np. limit polegający na tym, że można zatankować określoną wartość produktu w tygodniu);
 • limity zmienne (zużywalne), w których przypisuje się określoną wartość lub ilość produktu.
 
W przypadku kart limity mogą pochodzić z kilku źródeł:
 • limity dla karty,
 • limity dla grup kart, w których jest dana karta (każda grupa traktowana jest jako osobne źródło),
 • limity dla tagu, umieszczonego na wlewie paliwa maszyny,
 • limity dla odbiorcy, do którego należy karta.
Wykres zmian stanu i temperatury paliwa w zbiorniku w zadanym okresie.       

Limity stałe historia zbiornika

 • od kiedy karta jest aktywna
 • do kiedy karta jest aktywna
 • w jakie dni tygodnia karta jest aktywna
 • ile minut po pierwszym użyciu karta jest ważna
 • codziennie od jakiej godziny karta jest ważna
 • codziennie do jakiej godziny karta jest ważna
 • jaką ilość produktu można zatankować w ciągu jednego wydania
 • jaką ilość produktu można zatankować w ciągu 24 godzin
 • jaką ilość produktu można zatankować w ciągu jednego dnia
 • jaką ilość produktu można zatankować w ciągu jednego tygodnia
 • jaką ilość produktu można zatankować w ciągu jednego miesiąca
 • jaką wartość produktu można zatankować w ciągu jednego wydania
 • jaką wartość produktu można zatankować w ciągu 24 godzin
 • jaką wartość produktu można zatankować w ciągu jednego dnia
 • jaką wartość produktu można zatankować w ciągu jednego tygodnia
 • jaką wartość produktu można zatankować w ciągu jednego miesiąca
 • w jakich dystrybutorach można używać karty.
 • na jakich stacjach można używać karty.
 • jakie produkty można tankować.
 • pozwala nadać karcie przynależność do grupy opisanej identyfikatorem numerycznym, która powoduje, że oprócz spełnienia warunków opisanych w schemacie logowania karty, dodatkowo wszystkie karty użyte do jednej transakcji (np. karta osobista + karta maszyny) muszą mieć ustawiony ten limit na tę samą wartość identyfikatora numerycznego.
 • jeśli wykonywana jest transakcja tą kartą i ma ona jednocześnie ustawiony limit "Tylko razem z kartami z tej samej grupy" to wówczas automat na stacji zadba o to, żeby na tej stacji mogła odbywać się jednocześnie tylko jedna transakcja z użyciem kart używających tego identyfikatora numerycznego grupy
 

Limity zmienne (zużywalne)

 • Całkowita ilość produktu czyli Ilość produktu, którą można tankować łącznie we wszystkich transakcjach.
 • Całkowita wartość produktu czyli Wartość produktu, którą można tankować łącznie we wszystkich transakcjach.

 

Wykres automatycznie zarejestrowanej dostawy - pomiar poziomu i temperatury paliwa w zbiorniku.

Wykres automatycznie zarejestrowanej dostawy - pomiar poziomu i temperatury paliwa w zbiorniku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bieżąca kontrola procesu tankowania.
 
Dzięki inteligentnym algorytmom zdołaliśmy uzyskać unikatowe możliwości Systemu dostępne z poziomu przeglądarki, jest to - zdalna kontrola techniczna dystrybutorów:
 
 • kontrola wydajności dystrybutora – pozwala stwierdzić czy dystrybutor pracuje w swojej nominalnej wydajności, dzięki temu zdiagnozujemy ewentualne zużycie pompy, braki szczelności lub zapchane filtry,
 • kontrola przebiegu tankowania – użytkownik może prześledzić przebieg pojedynczego tankowania sekunda po sekundzie, dzięki temu dostrzeże wszystkie ewentualne nieprawidłowości i przerwy w nalewie,
 • kontrola stanu przepływomierza i impulsatora – stabilna praca oznacza kontrola tankowaniaprawidłowe pomiary przepływu paliwa, alarmuje w przypadku znacznych zmian w przepływie, które mogą oznaczać: awarię lub rozkalibrowanie się przepływomierza, znaczne pogorszenie się jakości paliwa lub zassanie powietrza,

Użytkownik samodzielnie określa dopuszczalne wartości graniczne dla dystrybutorów podczas nalewu, dzięki temu wszystkie wydania wychodzące poza ustalone normy generują precyzyjne alarmy, odpowiednio sygnalizowane.

 

automatyka stacji paliw

 

System PetroManager oferowany jest w pięciu pakietach - zobacz porównanie !

Podstawowy pakiet dostępny jest za 0 zł, ceny pozostałych dostępne na życzenie - kontakt

W każdej chwili można zmienić dostępny pakiet, zarówno w dół, jak i w górę.
 
 
PAKIET START

Pozwala nadzorować: kto, kiedy, ile i do jakiego pojazdu pobrał paliwo. Identyfikacja - kierowcy, bez limitu transakcji. Umożliwia przeglądanie wydań przesłanych z automatu, edycję danych kart, osób, dystrybutora i produktu, a także schematów logowania dla kart. Daje możliwość podglądu lokalizacji na mapie. Umożliwia generowanie raportów w formacie PDF. Obsługa jednego dystrybutora paliwa i 40 szt. kart identyfikacyjnych.

opłata roczna: 0,00 zł
 
 
PAKIET START PLUS
Wszystko to, co w pakiecie "START" oraz podwójna lub potrójna identyfikacja - kierowca, pojazd, "nadzór", obsługa wielu produktów i dystrybutorów. Możliwość stosowania awaryjnych kodów dostępu, obsługa 80 kart identyfikacyjnych i numerów ewidencyjnych pojazdów/maszyn.
opłata roczna: kontakt
 
 
PAKIET KIEROWNIK STACJI

Cechy pakietu „START plus”, a także: Obsługa dowolnej ilości identyfikatorów, obsługa sond pomiarowych i zbiorników (w tym wirtualnych). Moduł pozwala na przeglądanie danych o stanach paliwa w zbiornikach w temperaturze rzeczywistej i w 15°C tzw. skompensowanej w formie tabel oraz jako interaktywny wykres. Daje możliwość przeglądania danych o dostawach zarejestrowanych w systemie z podziałem na temperaturę rzeczywistą i 15°C. Pozwala na ręczne dodawanie dostaw do zbiorników. Umożliwia edycję wartości oraz ilości na WZ dla dowolnej dostawy, a także generowanie raportów, zawierających informacje o dostawach. Posiada moduł dostawy Just In Time – wspomagający przewidywanie i planowanie dostaw paliwa, co generuje oszczędności związane z redukcją zapasów. Pozwala tworzyć i zarządzać dodatkowymi użytkownikami systemu oraz decydować o ich uprawnieniach i zakresie dostępu. Daje możliwość ustalania jednostek, w jakich przedstawiane są normy zużycia paliwa oraz przypisywanie tych norm do maszyn. Pakiet „Kierownik stacji” to także możliwość zarządzania alarmami - przeglądanie, ustawianie i kasowanie.

opłata roczna: kontakt
 
 
PAKIET VIP

Cechy pakietu „KIEROWNIK STACJI” + szeroki zakres grupowania kart wg ustalonych kryteriów. Pozwala także na określanie ogromnego wachlarza limitów dla kart, ich grup, tagów oraz odbiorców. Umożliwia zarządzanie odbiorcami/kontrahentami, w tym tworzenie pod odbiorców. Umożliwia programową kontrolę wydajności i sprawności dystrybutorów podczas ich pracy. Pozwala także na kontrolę przebiegu tankowania - sekunda po sekundzie. Umożliwia ustalenie norm zużycia paliwa dla pojazdów/maszyn. Pozwala na eksport danych do programów zewnętrznych wg różnych schematów - web service, API lub uniwersalny format CSV. Pozwala na indywidualne dostosowanie poszczególnych tabel w systemie (wybór kolumn i ich kolejność). Umożliwia ręczne tworzenie wydań w systemie, a także na zarządzanie tagami (identyfikacja maszyny i kontrola wlewu) oraz generowanie zaawansowanych raportów sumarycznych. Pakiet VIP to indywidualne powiadamianie pocztą e-mail lub SMS-em o zdefiniowanych alarmach oraz możliwość dowolnego oznaczania poszczególnych tankowań. Do pakietu VIP dodany jest, również tzw. pakiet serwisowy i opiekun klienta.

opłata roczna: kontakt
 
 
PAKIET „VIP +”

Cechy wszystkich pakietów oraz moduł PetroManager 15+, czyli program do, w pełni, automatycznego rozliczania paliw w temperaturze +15oC (tzw. objętość standardowa). Rozlicza dostawy z jednocześnie trwającymi wydaniami tzw. rekoncyliacja + gotowe raporty. Program precyzyjnie wylicza bilans dla każdego zbiornika paliwa za dowolny okres oraz umożliwia przeprowadzenie ustawowej inwentaryzacji wraz z rozliczeniem braków (niedoborów) w paliwie. Czyli kompletnie wszystko, co potrzebne jest Księgowej.

opłata roczna: kontakt
 
 
 
Kolejne funkcje w przygotowaniu !!! :)
 

 

Korzyści z zastosowania Systemu PetroManager

 • oszczędności wynikające z ukrócenia nadużyć i precyzyjnego rozliczenia rzeczywistego zużycia paliwa,
 • aktualna informacja o stacji paliw w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dzięki pracy w modelu SaaS,
 • bezobsługowe wydawanie paliw 24 h/dobę, bez konieczności organizowania dyżurów na stacji paliw,
 • pełna kontrola nad wydawanymi i magazynowanymi paliwami,
 • stała kontrola stanu technicznego układu wydającego paliwo,
 • usprawnienie przepływu informacji, natychmiastowy i pełen dostęp do danych 24h/dobę z każdego miejsca,
 • wyeliminowanie ewentualnych błędów popełnianych podczas ręcznej ewidencji wydawanego paliwa,
 • najwyższe bezpieczeństwo danych gromadzonych na serwerze, w oparciu o klaster replikacyjny.
 • oszczędność czasu dzięki możliwości pracy w różnych lokalizacjach,
 • stała opieka serwisowa dzięki usłudze - ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE ONLINE,
 • nieprzerwana gwarancja poprawnego działania oprogramowania,
 • praca zawsze na najbardziej aktualnej wersji programu,  
 

mapa instalacji PetroManager NET

 

 

 

Obecnie PetroManager jest najnowocześniejszym rozwiązaniem pozwalającym zdalnie zarządzać wewnątrzzakładową stacją paliw, oferując innowacyjność, bezpieczeństwo danych i niezawodność działania w każdych warunkach, nawet bardzo trudnych jak kopalnie kruszyw (Cemex), budowy autostrad (Skanska), bocznice kolejowe (PKP Cargo), składy paliw (Baltchem) i setki firm transportowych, budowlanych lub produkcyjnych.

PetroManager to System pozwalający precyzyjnie zarządzać dystrybucją paliw w firmie.  To System nadzoru o ogromnym potencjale oparty o platformę internetową, działający podobnie do bankowości internetowej, gdzie zamiast pieniędzmi zarządza się paliwem !

 

Zobacz również instrukcję obsługi PetroManager na video :)

ZałącznikWielkość
PDF icon dlaczego_wybrac_petroconsulting_i_petromanager_net.pdf896.23 KB
PDF icon Co daje profesjonalny tankomat ?167.72 KB
PDF icon Porównanie pakietów w PetroManager NET - 2018132.39 KB
PDF icon REST API web service, czyli jak zbudować odpowiedni interfejs komunikacyjny do PetroManagera503.54 KB
PetroManager | inteligentne oprogramowanie dla wewnętrznej, przyzakładowej stacji paliw.

Błąd

Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.