PetroRail - Zarządzanie Kolejową Stacją Paliw

 

System Zdalnego Zarządzania Kolejową Stacją Paliw

PetroRail 2.0 (teraz łącznie z PetroManager 15+)

PALIWA POD KONTROLĄ – również na KOLEI !!!

 

PetroRail powstał specjalnie dla zaspokojenia potrzeb firm kolejowych. System przystosowany jest do specyficznych potrzeb transportu kolejowego. Obsługa lokomotyw i maszynistów to nie to samo co pojazdów i kierowców.kolejowa stacja paliw

PetroRail powstał na bazie zaawansowanego systemu PetroManager NET, jednak aby dostosować go do potrzeb i wymogów kolejnictwa konieczne było wprowadzenie wielu bardzo istotnych zmian.

Jedną z głównych zmian była konieczność przejścia na m3 w rozliczeniach w zakresie dostaw, stanów i wydań. Pociągało to za sobą szereg zmian w całym systemie począwszy od wyliczeń wszystkich wartości biorących udział w pełnej kontroli wydanego paliwa, a kończąc na wszystkich dostępnych raportach.

Kolejną dość istotną zmianą było wprowadzenie nowych nazw, zgodnych z nomenklaturą kolejową. Zmiany te konieczne były zarówno w samym automacie obecnym na bocznicy kolejowej ale również w interfejsie webowym dostępnym dla administratorów i użytkowników systemu. Jeszcze inną, ważną zmianą było umożliwienie obsługi wysokowydajnych nalewaków koniecznych do tzw. tankowania ciśnieniowego.

Jednak najbardziej istotną zmianą jest zastosowanie pełnej kontroli i rozliczania dostaw paliwa na poszczególne Punkty Naboru Paliwa. Istotą tej kontroli jest pełna synchronizacja z nadrzędnym systemem zarządzającym klasy ERP marki SAP.

lokomotywa

 

PetroRail jako innowacyjne rozwiązanie webowe umożliwia zdalne zarządzanie każdą stacją paliw, przeznaczoną do zaopatrywania taboru kolejowego w paliwo. W połączeniu z Terminalem PetroMAT umożliwia bezobsługowe wydawanie paliw przy użyciu identyfikatorów zbliżeniowych: kart, breloków lub opasek na wlewy paliwa. W każdym przypadku System oferuje zdalną kontrolę dostaw, aktualnych stanów i rozchodu paliw oraz w sposób autonomiczny i ciągły steruje procesem wydawania paliwa eliminując konieczność angażowania pracowników stacji do tych czynności.

 

PetroRail składa się z modułu lokalnego (instalowanego na poszczególnych stacjach paliw np. terminal PetroMAT) oraz modułu internetowego w postaci serwera www (NetSerwer), który jest oprogramowaniem typu SaaS (Software as a Service), czyli oprogramowanie jako usługa dostępna przez przeglądarkę internetową.

Moduł lokalny odpowiada za automatyzację, a moduł internetowy za zarządzanie. Część lokalna wprowadza automatykę do 3 podstawowych procesów na stacji paliw: dostawy, wydania oraz monitoringu zbiorników. Informacje dotyczące tych procesów moduł lokalny automatycznie przesyła do serwera internetowego, który gromadzi dane ze wszystkich stacji znajdujących się w systemie.

 

Terminal PetroMAT komunikuje się bezpośrednio z internetem w standardzie TCP/IP:

- po sieci LAN,
- za pomocą bezprzewodowej sieci WiFi
- lub po sieci GSM wykorzystując dostępną transmisję danych: od GPRS do LTE.

 

Użytkownik logując się w Systemie poprzez stronę WWW otrzymuje dostęp do zebranych informacji (w formie tabel, wykresów, wydruków, eksportu do Excela lub innego nadrzędnego systemu) umożliwia to administrowanie systemem jako całością, czyli siecią stacji paliw. Przy czym moduły lokalne w pełni autonomiczne i zapewniają funkcjonowanie stacji paliw niezależnie od komunikacji z NetSerwer'em.

 

 zarządzanie kolejowymi stacjami paliw 

 

Na stacji paliw maszynista chcąc zatankować lokomotywę, komunikuje się z systemem poprzez Autonomiczny Terminal PetroMAT wyposażony w czytnik identyfikatorów, klawiaturę numeryczną oraz graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Terminal odpowiada za prawidłową realizację procesu wydawania paliwa i rejestrację wszystkich operacji tankowania dokonywanych za pośrednictwem Systemu PetroRail.

 

Działanie Terminala Sterującego w uproszczeniu podobne jest do działania bankomatu. Aby otrzymać paliwo trzeba zidentyfikować siebie oraz lokomotywę i podać kod PIN. W tym momencie możliwe jet także wprowadzenie dodatkowych danych lub wymogów dla systemu, np. ilości przejechanych km, motogodzin lub stanu paliwa w zbiorniku lokomotywy.

 

 

 

Gdy system pozytywnie zweryfikuje te dane, zostaje odblokowany dystrybutor i maszynista ma dostęp do paliwadopiero teraz może zacząć tankować lokomotywę. System cały czas kontroluje pracę dystrybutora paliw i w momencie zakończenia tankowania (odłożenia nalewaka) blokuje dystrybutor, aby nikt nieuprawniony nie wziął paliwa oraz rejestruje dane o tankowaniu.

Moduł lokalny prowadzi ciągłą kontrolę pracy dystrybutorów oraz stanu paliwa w zbiornikach magazynowych stacji, rejestrując zmiany ilości, temperatury oraz zanieczyszczenia wodą. Automatycznie wykrywa dostawy i określa ich wielkość (w temperaturze rzeczywistej i referencyjnej 15°C), a wszystko oczywiście w m3. Automat także wykrywa i sygnalizuje ewentualne rozszczelnienie się zbiornika (wycieki). Zebrane dane wysyłane do NetSerwer'a.

 

 

 

 

Aplikacja webowa NetSerwer pracuje nieprzerwanie na tzw. klastrze replikacyjnym, do której dostęp możliwy jest z

dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do internetu.

 

 

 

Aplikacja oferuje płynnie regulowany poziom dostępu do danych, od przeglądania lub edycji kart, osób, maszyn, limitów im przypisanych, wydań, stanów paliwa w zbiornikach do zarządzania grupami kart, rozliczania dostaw, przeprowadzania inwentaryzacji i tworzenia zaawansowanych raportów w tym braków (niedoborów) niezawinionch. 

 
 

  

 

 

NetSerwer w sposób interaktywny komunikuje się z użytkownikiem umożliwiając mu dostęp do danych przesyłanych z modułów lokalnych (czyli poszczególnych stacji paliw) oraz zarządzanie identyfikatorami, maszynistami, lokomotywami, stacjami paliw, dostępem do danych itp. - czyli pełną administrację.

 

PetroRail 2.0 poprzez Terminal PetroMAT współpracuje z dystrybutorami większości producentów i może obsługiwać różne typy dystrybutorów na jednej stacji paliw. Współpracuje również z większością systemów pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku, oraz ze wszystkimi przetwornikami poziomu z interfejsem 4-20 mA.

 

 

  

 

Dane i najważniejsze cechy Systemu PetroRail:
 • Ilość obsługiwanych lokalizacji / stacji paliw / zbiornikówbez ograniczeń,
 • Ilość obsługiwanych użytkownikówbez ograniczeń,
 • Ilość obsługiwanych maszynistów, lokomotyw i odbiorców bez ograniczeń,
 • Ilość rejestrowanych tankowańbez ograniczeń,
 • Możliwość przypisania więcej niż jednego rodzaju płynów do pojazdu np. ON + AdBlue,
 • Przyjmowanie informacji dodatkowych od maszynisty - stan licznika km, mth, stan paliwa w baku lub inne,
 • Możliwość zabezpieczenia PIN-em użycia karty maszynisty/lokomotywy/odbiorcy,
 • Możliwości tankowania przy pomocy jednorazowych kodów awaryjnych (na okoliczność zgubienia karty)
 • Możliwość zaprogramowania ilości paliwa do wydania dla każdej transakcji niezależnie
 • Możliwość przydzielenia limitu 24 godzinnegomoment tankowania -24 godz., (na ilość paliwa)
 • Możliwość przydzielenia limitu dobowego od 0.00 do 24.00, (na ilość paliwa)
 • Możliwość przydzielenia limitu kwotowego do odbiorcy
 • Możliwość ustalenia limitu czasowegokarta ważna od dniado dnia, oraz w wybrane dni tygodnia
 • Możliwość dodawania tankowań zewnętrznych,
 • Możliwość wpisywania dostaw paliwa (bez sondy) i zdejmowanie stanu paliwa po tankowaniach,
 • Powiadamianie pocztą e-mail o zdefiniowanych alarmach
 • Zabezpieczenie przed przekroczeniem zdefiniowanego stanu minimalnego poziomu w zbiorniku
 
a także:Wykres zmian stanu paliwa w zbiorniku
 • konstrukcja sieciowawiele modułów lokalnych (automatów / stacji) komunikujących się z centralą,
 • wykorzystanie internetu jako platformy programowej oraz kanału transmisji danych,
 • zastosowanie baz lokalnych i bazy centralnejautomat pracuje (wydaje paliwo, rejestruje stany w zbiornikach) również przy braku połączenia z internetem,
 • wielopoziomowy dostęp do programu zależny od uprawnień - sześć poziomów dostępu do danych
 • podział tankujących ze względu na odbiorcę i miejsce wydawania paliwa,
 • ciągły monitoring paliwa w zbiornikach magazynowych,
 • automatyczne wykrywanie i rejestracja dostaw,
 • obliczanie rozbieżności pomiędzy danymi z dokumentu dostawy, a faktycznie dostarczonym paliwem w litrach (l) i procentach (%),
 • natychmiastowy i w każdym miejscu dostęp do informacji o gospodarce paliwami poprzez:
- zbiorcze graficzne zobrazowanie stanu zapasów na poszczególnych stacjach paliw,
- zbiorczą szybką informację o gospodarce paliwowej na poszczególnych stacjach,
- wizualizacja lokalizacji stacji i stanów zbiorników na mapach Google,
- zestawienie wydań paliw za dowolny okres z podziałem na miejsce tankowania,
- rozliczenie maszynistów za okres (od dnia do dnia) z podziałem na miejsce tankowania,
- rozliczenie lokomotyw za okres (od dnia do dnia) z podziałem na miejsce tankowania,
- rejestracja stanów paliwa w zbiornikach magazynowych,
- wydruk aktualnych stanów paliwa w zbiornikach magazynowych lub stanów za wybrany okres,
- rejestracja dostaw paliwa do zbiorników magazynowych,
- wydruk zarejestrowanych dostaw paliwa do zbiorników magazynowych za wybrany okres
- rejestracja stanów alarmowych,
- automatyczna rejestracja wydań paliwa w temperaturze referencyjnej 15oC
- prowadzenie rozliczeń (bilans stacji paliw) w temperaturze referencyjnej 15oC
- eksport raportów do programu Excel
- eksport danych do programów zewnętrznych
- konfigurowalny poziom zabezpieczenia dostępu do aplikacji (ustalanie siły hasła i okresu ważności)

 

Wykresy obrazujące poziomy spalania na wybrane lokomotywy

 

 

 

Możliwości Systemu osiągalne z poziomu przeglądarki - zdalna kontrola techniczna dystrybutorów:

 

 • kontrola wydajności dystrybutora pozwala stwierdzić czy dystrybutor pracuje w swojej nominalnej wydajności, dzięki temu zdiagnozujemy ewentualne zużycie pompy, braki szczelności lub zapchane filtry,


 

Przykład prawidłowego tankowania:

nie ma przerw w nalewie, a nominalna i rzeczywista wydajność dystrybutora pokrywają się.
 

 

 

 • kontrola przebiegu tankowania użytkownik może prześledzić przebieg pojedynczego tankowania sekunda po sekundzie, dzięki temu dostrzeże wszystkie ewentualne nieprawidłowości i przerwy w nalewie,

 • kontrola stanu przepływomierza i impulsatora stabilna praca oznacza prawidłowe pomiary przepływu paliwa, alarmuje w przypadku znacznych zmian w przepływie, które mogą oznaczać: awarię lub rozkalibrowanie się przepływomierza, znaczne pogorszenie się jakości paliwa lub zassanie powietrza,

 

Tankowanie nieprawidłowe:

nominalna wydajność dystrybutora wynosi 150 l/min, a rzeczywista wyniosła niewiele ponad 130 l/min. Oznacza to spadek wydajności w wyniku czego zalecany jest jak najszybszy przegląd układu hydraulicznego i filtrów dystrybutora.

Dodatkowo widać przerwę w tankowaniu w czasie której było wydane około 120 litrów paliwa - temu maszyniście należy się "przyjrzeć".

 

Użytkownik samodzielnie określa dopuszczalne wartości graniczne dla dystrybutorów podczas nalewu, dzięki temu wszystkie wydania wychodzące poza ustalone normy generują precyzyjne alarmy, odpowiednio sygnalizowane.

Korzyści z zastosowania Systemu PetroRailKolejowa stacja paliw

 
 • aktualna informacja o stacji paliw w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dzięki pracy w modelu SaaS,
 • bezobsługowe wydawanie paliw 24 h/dobę, bez konieczności organizowania dyżurów na stacji paliw,
 • pełna kontrola nad wydawanymi i magazynowanymi paliwami,
 • stała kontrola stanu technicznego układu wydającego paliwo,
 • usprawnienie przepływu informacji, natychmiastowy i pełen dostęp do danych 24h/dobę z każdego miejsca, nawet przez komórkę,
 • wyeliminowanie ewentualnych błędów popełnianych podczas ręcznej ewidencji wydawanego paliwa,
 • najwyższe bezpieczeństwo danych gromadzonych na serwerze,
 • oszczędność czasu dzięki możliwości pracy w różnych lokalizacjach,
 • stała opieka serwisowa dzięki usłudze - ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE ONLINE,
 • nieprzerwana gwarancja poprawnego działania oprogramowania,
 • praca zawsze na najbardziej aktualnej wersji programu,

 


Obecnie System PetroRail 2.0 jest najnowocześniejszym rozwiązaniem pozwalającym zdalnie zarządzać tankowaniami lokomotyw na wewnętrznych stacjach paliw, oferując innowacyjność, bezpieczeństwo danych i niezawodność działania w każdych warunkach. Dodatkowo uwzględniając specyfikę i charakterystykę branży kolejowej.
ZałącznikWielkość
PDF icon Opis Systemu PetroRail.pdf591.79 KB